Wykaz dokumentów do rejestracji

Na podstawie przepisów w sprawie rejestracji sprzętu lotniczego (Dz. U. Nr 31 poz.178 z 22.06.63r ) Polski Rejestr Państwowy Statków Powietrznych w Głównym Inspektoracie Lotnictwa Cywilnego w Warszawie , wymaga następujących dokumentów dołączonych do wniosku w celu prawidłowego przeprowadzenia procedury rejestracji śmigłowca:

 1. Dowód własności (umowa zakupu, faktura)
 2. Eksportowe świadectwo zdatności (Export Certificate of Airvortness dostarczany wraz ze śmigłowcem przez producenta)
 3. Protokół ważenia statku powietrznego (oryginał w dokumentach śmigłowca)
 4. Protokół prób w locie (wystawiony po odbytym locie próbnym)
 5. Świadectwo hałasu (wystawione przez ULC dla konkretnego egzemplarza)
 6. Ważne świadectwo oględzin (wpis w książkach płatowca i silnika)
 7. Ważne świadectwo zdatności do lotu i poświadczenie przeglądu zdatności do lotu (wydane przez inspektora ULC)
 8. Polisę ubezpieczenia obowiązkowego OC oraz NNW wynikających z ruchu lotniczego
 9. Zezwolenie na użytkowane radiostacji pokładowej wydane przez Urząd Regulacji Telekomunikacji (wystawione na podstawie wcześniej złożonego wniosku)
 10. Potwierdzenie, że śmigłowiec nie figuruje w żadnym rejestrze
 11. Dokumenty rejestracyjne firmy
 12. Świadectwo hałasu
 13. Zatwierdzony w ULC program POT
o fakcie posiadania sprzętu lotniczego należy powiadomić pisemnie producenta, celem objęcia konkretnego egzemplarza śmigłowca - obsługą biuletynową. Jednocześnie informujemy, że statek powietrzny po zarejestrowaniu może być użytkowany przez właściciela lub użytkownika , zgodnie z zadeklarowanym przeznaczeniem i klauzulą uwidocznioną na świadectwie rejestracji. Wykonywanie innych lotów , zadań lub świadczenie usług lotniczych wymaga oddzielnej zgody - koncesji - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej na działalność gospodarczą w zakresie transportu lotniczego i innych usług lotniczych (Ust. z dn. 23.12.88r o działalności gospodarczej - Dz. U. Nr 41, poz. 324), oraz certyfikatu przewoźnika lotniczego wydanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Wszystkie formalności związane z prawidłowym przeprowadzeniem procedury rejestracji w oparciu o dostarczone przez właściciela dokumenty, na zlecenie Kupującego na podstawie zawartej oddzielnej umowy może przeprowadzić Sprzedający.